1.     Organizator konkursu

Gminy Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie

2.     Cele konkursu

Celem konkursu jest upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz zachęcenie dzieci oraz młodzieży do poznania różnych technik plastycznych wykorzystywanych do wykonywania ozdób wielkanocnych.

3.     Tematyka konkursu

Zadaniem konkursowym jest wykonanie przestrzennej wiszącej ozdoby wielkanocnej –  dowolną techniką plastyczną, z zawieszką umożliwiającą zawieszenie ozdoby.  Wymiary pracy – dowolne
Nie będą uwzględniane stroiki świąteczne ani inne dekoracje, które nie będą pełnić funkcji ozdoby wielkanocnej.

4.     Warunki uczestnictwa

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Sońsk
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy konkursowej z kartą zgłoszeń oraz klauzulą informacyjną. do siedziby GOK w Gołotczyźnie ul. Ciechanowska 4.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną ozdobę.

Zgłoszona praca nie może brać udziału w innych konkursach.
Nie przyjmujemy prac grupowych, tylko ozdoby wykonane przez jednego autora.
Prace nie będą zwracane uczestnikom, przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość bezpłatnego przekazania prac na kiermasz charytatywny oraz do publikowania zdjęć ozdób w mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych.

5.     Termin i sposób zgłoszenia prac

Prace konkursowe należy składać osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie

ul. Ciechanowska 4, do dnia 31 marca 2023r.

Prace dostarczone po tym terminie, nie będą brały działu w konkursie.

Prace należy opatrzyć czytelną informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, wiek, adres, telefon kontaktowy.

Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę akceptują niniejszy regulamin.

6.     Ocena i nagrody

Komisja powołana przez organizatora nagrodzi trzy najlepsze prace w IV kategoriach wiekowych:

  • przedszkolaki
  • dzieci z klas I-III szkół podstawowych
  • dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych
  • oraz młodzież klasy VII -VIII ze szkół podstawowych

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) pomysłowość, 2) jakość i estetyka wykonania, 3) technika plastyczna, 4) kreatywność. Rozstrzygnięcie konkursu: odbędzie się 14 kwietnia 2023r.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone w mediach społecznościowych GOK w Gołotczyźnie, a laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.

7.     Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny:

a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,
d. ze zgodą na: fotografowanie i publikację pracy, fotografowanie i publikację wizerunku autora, przetwarzanie danych osobowych autora oraz publikację imienia i nazwiska autora pracy w mediach, prasie, w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych,
e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie, prezentacji publicznej w formie wystaw, zdjęć, plakatów itp. oraz do nieodpłatnego przekazania jej na kiermasz szkolny.

f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu   ust. z 29. VIII. 1997R o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 poz. 922).

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *