Poznaj naszego Koordynatora ds. dostępności


Deklaracja dostępności Strony Internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (znajdującej się pod adresem www.gokgolotczyzna.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie.

Data publikacji strony internetowej: 26-12-2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17-12-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy i plakaty posiadają opis oraz tekst alternatywny (alt)
 • filmy znajdujące się na stronie nie posiadają napisów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-16
 • Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny dostępności cyfrowej strony. Skorzystano również z narzędzi, które sprawdzają i oceniają stronę.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności – Tingtun Checker.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Zakrzewska
 • E-mail: sekretariat@gokgolotczyzna.pl
 • Telefon: +48 798 670 987

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie
 • Adres: ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk
 • E-mail: sekretariat@gokgolotczyzna.pl
 • Telefon: +48 514 151 714

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.