Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Kultury jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Anną Pogorzelską poprzez adres e-mail: rodoanka@gmail.com

2. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji zdań statutowych na podstawie i w granicach przepisów prawa (w szczególności Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2017 r. poz. 862/ i kodeksu pracy).

3. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka przez okres: niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa.

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d. przenoszenia danych;

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.