Zapraszamy do udziału!

Regulamin gminnego konkursu pn. ”Ekologiczny Stroik Bożonarodzeniowy”

&1

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie

ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk

&2
CELE KONKURSU

Celem konkursu jest promocja zachowań ekologicznych, w szczególności wykorzystania materiałów naturalnych w działaniach artystycznych.
Nauczanie umiejętności wykorzystania elementów z natury (szyszki, siano, nasiona, itp.),

Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

Pobudzenie aktywności twórczej,

& 3

ODBIORCY KONKURSU

Konkurs kierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ze szkół podstawowych zamieszkujących teren Gminy Sońsk.

& 4
PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie Ekologicznego stroika na Święta Bożego Narodzenia.

Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak Eko-stroik na Święta Bożego Narodzenia musi być wykonany z materiałów pochodzenia naturalnego (np. gałązek, igliwia, drewna, kory, szyszek, liści, suszonych kwiatów, ciasta piernikowego, masy solnej itd.).

UWAGA!!! Eko-Stroik na Święta Bożego Narodzenia nie może zawierać gotowych zestawów ani półproduktów do tworzenia ozdób choinkowych, styropianu, plastiku, szkła i elementów drukowanych.

Konkurs przeprowadzany jest w 4 kategoriach wiekowych:

a) Dzieci w wieku przedszkolnym
b) Klasy I-III
c) Klasy IV -VI
d) VII – VIII

&5

WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę konkursową wykonaną samodzielnie

Prace należy dostarczyć do siedziby GOK Gołotczyzna ul. Ciechanowska 4,
do dnia 6 grudnia 2023 r.

Praca powinna opatrzona być w wizytówkę zawierającą następujące dane:

a) imię i nazwisko autora; b) wiek, kategoria.

Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy dla uczestników niepełnoletnich lub uczestników pełnoletnich, zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy.

Prace konkursowe złożone bez ww. załącznika nie będą brały udziału w konkursie.

O rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników powiadomimy drogą emailową /telefoniczną.
Prace zgłoszone do Konkursu, zostaną przekazane podopiecznym Domów Pomocy Społecznej z powiatu Ciechanowskiego

&6
NAGRODY

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja.

Laureaci konkursu otrzymają upominki rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii.
Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień w dowolnej konfiguracji.
Za główne kryterium przyjmuje się wykorzystanie produktów pochodzenia naturalnego, poziom artystyczny, pomysłowość oraz inwencję twórczą.

&7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w konkursie jest równoznaczny:

a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. ze zgodą na nieodpłatną publikację pracy.

c. z akceptacją niniejszego regulaminu,

d. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,

e. ze zgodą na: fotografowanie i publikację pracy, fotografowanie i publikację wizerunku autora, przetwarzanie danych osobowych autora oraz publikację imienia i nazwiska autora pracy w mediach, prasie, w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych,

f. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie, prezentacji publicznej w formie wystaw, zdjęć, plakatów itp. oraz do nieodpłatnego przekazania jej na kiermasz szkolny.

g. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu ust. z 29. VIII. 1997R o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Niezbędne informacje odnośnie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 798 670 987 .