Kontakt
Magdalena Zakrzewska
Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie
e-mail: sekretariat@gokgolotczyzna.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez GOK,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności GOK w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:

  • opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością,
  • oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi standardami,
  • wskazywaniem do stosowania autorskich rozwiązań standardów dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności.