Strój inspirowany tradycją – konkurs dla kreatywnych

  • nie musisz być mistrzem krawiectwa, możesz zamiast igły i nici wykorzystać taśmę klejącą
  • do wykonania stroju wykorzystaj materiały, które masz w zasięgu, np. papier lub folię czy plastikowe butelki,
  • rusz głową i bądź kreatywny,
  • spróbuj nawiązać do folkloru lub tradycji
  • baw się dobrze

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży.

REGULAMIN KONKURSU

Strój Inspirowany Tradycją

w ramach

Regionalnego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Gmina Sońsk

06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 20

tel. (+48 023) 6713085, fax (+48 023) 6713822

e-mail: sekretariat@sonsk.pl, http: www.sonsk.pl

NIP: 566-188-72-38, Regon: 130378433

§2. FUNDATOR NAGRÓD

Fundatorem nagród jest Gmina Sońsk.

§3. ODBIORCY

Konkurs jest adresowany do młodych mieszkańców powiatu ciechanowskiego. Prace konkursowe zgłaszane są indywidualnie lub drużynowo w grupach 3-osobowych. Każdy uczestnik dostarcza własną kartę zgłoszeniową. Sugerowany wiek Uczestników 10 – 16 lat.

§4. TERMIN KONKURSU

Konkurs odbędzie się podczas Regionalnego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich 23 lipca 2022 r. w Gołotczyźnie, gm. Sońsk.

§5. CEL KONKURSU

Celem ogólnym konkursu jest promowanie wartości rodzimej kultury ludowej regionu.

Celami szczegółowymi są:

1. Zainteresowanie bogactwem kultury i sztuki własnego regionu

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni poprzez kreatywną interpretację tematu

3. Zainteresowanie regionalnym folklorem i dziedzictwem kulturowym

4. Rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności dzieci i młodzieży

5. Wymiana doświadczeń pokoleniowych

6. Poznawanie nowych technik twórczych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu ich zastosowania

§6. PRZEDMIOT I KRYTERIA KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i przedstawienie pracy konkursowejstroju inspirowanego regionalnym strojem ludowym, folklorem lub historią; wykonanego własnoręcznie – indywidualnie bądź w drużynach. Materiały, jakie mogą być wykorzystane: tkaniny i dzianiny, papier, folia itp.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych strojów na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem pokazu prac konkursowych na scenie/wybiegu. Jeden zespół może zgłosić do konkursu jedną pracę i zobligowany jest do zaprezentowania pracy podczas pokazu. W konkursie zostaną nagrodzeni ci Uczestnicy, którzy w największym stopniu przyczynią się do realizacji celów Konkursu.

Premiowane będą następujące elementy:

  • realizacja celów konkursu (0-6 pkt.)
  • estetyka (0-3 pkt.)
  • prezentacja (0-3 pkt.)

§7. NAGRODY

Organizator przewidział nagrody rzeczowe. Pula na nagrody wynosi 600 zł.

1. Nagroda główna o wartości 400 zł

2. Dwa wyróżnienia o wartości 100 zł

W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów mogą być przyznane dodatkowe nagrody dla laureatów konkursu bądź wyróżnionych. Sponsor nagrody może sprecyzować cel i sposób wykorzystania środków.

§8. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa. W skład Komisji oceniającej wejdzie – Wójt Gminy Sońsk wraz z powołanymi przez siebie 4 osobami reprezentującymi Organizatorów i zaproszonych gości. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Komisja zostanie powołana w dniu konkursu i będzie pracować w godzinach 17:00 – 17:40. Prace oceniane są w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej w §6. Komisja może uszczegółowić kryteria oceny. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi o godzinie 17:40. Komisja konkursowa uzasadnia decyzję o przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia wyłącznie w komunikacie końcowym. Od postanowienia komisji konkursowej – wyrażonemu w komunikacie końcowym, nie przysługuje odwołanie. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie, przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.

Zostanie sporządzony protokół z wyboru zwycięzców Konkursu.

§9. INFORMACJE DOTYCZĄCE STOISK

1. Organizator Konkursu zapewnia:

a) Scenę/wybieg niezbędny do pokazu prac konkursowych

b) Oświetlenie i niezbędną technikę

2. Uczestnicy Konkursu zapewniają:

a) Osobę – modela prezentującego pracę konkursową

§10. ZGŁOSZENIA

Aby zgłosić się do udziału w Konkursie Strój Inspirowany Tradycją podczas Regionalnego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy (stanowiący zał. 1 do niniejszego Regulaminu) do Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk lub mailowo na adres sekretariat@gokgolotczyzna.pl w terminie do 20 lipca 2022 r.

§11. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Regionalny Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich odbywać się będzie 23 lipca (sobota) w Gołotczyźnie, ulica Ciechanowska 4.

2. Wydarzenie trwa w godzinach 16.00 – 24.00.

3. Pokaz prac konkursowych odbędzie się o godz. 17:00.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu w internecie, regionalnej prasie, radio i telewizji.

7. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

8. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.

9. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej: www.sonsk.pl


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *