Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema. Z tej okazji zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w konkursie "Śladami Lema. Podróż do przyszłości. Celem konkursu jest uczczenie setnego jubileuszu urodzin pisarza poprzez włączenie się w obchody Roku Stanisława Lema i propagowanie twórczości literackiej tego pisarza i filozofa.

Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema. Z tej okazji zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w konkursie „Śladami Lema. Podróż do przyszłości”. Celem konkursu jest uczczenie setnego jubileuszu urodzin pisarza poprzez włączenie się w obchody Roku Stanisława Lema i propagowanie twórczości literackiej tego pisarza i filozofa.

Przedmiotem konkursu jest opowiadanie science fiction z akcentem lokalnym. Praca konkursowa powinna objętościowo zmieścić się w granicach od 3000 do 7000 znaków (za znak uważa się także odstęp). Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych, a na zgłoszenia czekamy do 20 listopada 2021 roku.

Wszelkie szczegóły konkursu określa regulamin. Zapraszamy do udziału!

Regulamin Konkursu Literackiego na opowiadanie pt.: ,,Śladami Lema. Podróż do przyszłości”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Literackiego ,,Śladami Lema. Podróż do przyszłości”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, jest Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Za prawidłowy przebieg konkursu z ramienia Organizatora odpowiada Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie.
 3. Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema. Celem Konkursu jest uczczenie setnego jubileuszu urodzin pisarza poprzez włączenie się w obchody Roku Stanisława Lema i propagowanie twórczości literackiej tego pisarza i filozofa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu,
 2. odstąpienia od organizacji Konkursu bez podania przyczyny,
 3. nierozstrzygnięcia konkursu w całości lub części,
 4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

§ 2

Reguły konkursu

 1. Udział w Konkursie może wziąć osoba, która jest:
 2. pełnoletnim mieszkańcem gminy Sońsk lub uczniem szkoły ponadpodstawowej spełniającym co najmniej jeden z następujących warunków:
 • ma miejsce zamieszkania na terenie gminy Sońsk,
 • uczy się w szkole znajdującej się na terenie gminy Sońsk.
 1. uczniem klas V-VIII szkół podstawowych
 1. Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie opowiadania w gatunku science fiction z akcentem lokalnym. Przykłady: moja miejscowość za 30 lat; jak sąsiad Grochowski dostał nowego AirCara.
 2. Praca konkursowa powinna objętościowo zmieścić się w granicach od 3000 do 7000 znaków (za znak uważa się także odstęp).
 3. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe:
 1. uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych,
 2. uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli,
 3. Głównymi kryteriami oceny prac konkursowych będą:
 1. fabuła ukazująca wpływ postępu cywilizacyjnego, w szczególności wynalazków technicznych, na jakość codziennego życia człowieka oraz jego wybory dotyczące priorytetów,
 2. forma literacka,
 3. słowotwórstwo,
 4. poprawność językowa.

§ 3

Nagrody

 1. W każdej kategorii wiekowej planowane jest przyznanie nagród:
 1. nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
 2. nagroda rzeczowa o wartości 200 zł
 3. nagroda rzeczowa o wartości 100 zł
 1. Organizator zastrzega, że nagrody przyznane w Konkursie oraz upominki z tytułu przyznanego wyróżnienia nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 2. Warunkiem przyznania nagrody w Konkursie lub upominku z tytułu wyróżnienia w Konkursie jest zawarcie z Organizatorem umowy przenoszącej prawa autorskie, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz autorskich praw zależnych, o których mowa w § 5 ust. 3.

§ 4

Komisja konkursowa oraz patronat

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
 3. Przewodniczący Komisji Konkursowej zostanie wybrany w głosowaniu jawnym podczas pierwszego posiedzenia jury.
 4. Komisja ma prawo do nieprzyznania nagród, jeżeli poziom zgłoszonych prac nie będzie spełniał wymogów określonych w punktach A.3 i A.5 § 2.
 5. Konkurs zostaje objęty patronatem wójta gminy Sońsk Jarosława Muchowskiego.

§ 5

Terminy

 1. Konkurs rozpoczyna się z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie wyników nastąpi we listopadzie 2021 r.
 2. Prace należy nadsyłać do 20 listopada 2021 r. – decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury.
 3. Prace można zgłaszać do Konkursu składając je:
 1. pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gokgolotczyzna.pl w polu temat wpisując „Konkurs literacki – ,Śladami Lema. Podróż do przyszłości” (format .doc, .docx, .pdf),
 2. pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk z dopiskiem na kopercie „Konkurs literacki – ,Śladami Lema. Podróż do przyszłości”,
 3. osobiście w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk, w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki – ,Śladami Lema. Podróż do przyszłości”
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie pod adresem www.gokgolotczyzna.pl w zakładce Aktualności

§ 6

Postanowienia dotyczące praw autorskich

 1. Zwycięzca Konkursu lub uczestnik Konkursu, któremu przyznano wyróżnienie w Konkursie, na podstawie oddzielnej umowy przeniesie nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy. W imieniu osoby niepełnoletniej umowę zawiera jej rodzic lub opiekun prawny.
 2. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 Organizator nabędzie prawo rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi oraz prawo do wyłącznego korzystania ze zwycięskiej lub wyróżnionej pracy na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia przedmiotowej umowy, w szczególności prawo do:
 1. rozpowszechniania pracy i jej publikacji w mediach (elektronicznych, TV, prasie, Internecie), w tym także w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 2. publicznego wystawiania pracy,
 3. utrwalania i zwielokrotniania pracy – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 4. wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy,
 5. wykonywania na podstawie lub przy użyciu pracy wszelkiego rodzaju materiałów pamiątkowych i/lub reklamowych, zawierających treść pracy w całości lub w części, w dowolnym nakładzie i dowolną techniką, oraz nieodpłatnej dystrybucji wszystkich takich materiałów;
 6. nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą w kraju i za granicą.
 7. Wraz z autorskimi prawami majątkowymi zwycięzca Konkursu lub uczestnik Konkursu, któremu przyznano wyróżnienie w Konkursie przeniesie nieodpłatnie na Organizatora wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawo własności zgłoszonej pracy.

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

§ 8

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych o przysługujących prawach z tym związanych:
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 4, 06-4300 Sońsk
 3. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie, a także przysługujących w związku z powyższym uprawnień odpowiedzi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych GOK pod adresem: iod@sonsk.pl
 4. Administrator danych osobowych – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przetwarza dane na podstawie udzielonej zgody.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej w pkt 3.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołotczyźnie przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznych, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 9. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 10. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 11. osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy przetwarzania danych,
 12. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 13. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
 14. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 15. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 16. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń,
 17. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 18. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 19. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 20. ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie zachodzi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 21. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 22. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie danych osobowy, osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 23. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 24. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *