Bezpieczne wakacje to fajne wakacje!

Regulamin konkursu Bezpieczne wakacje to fajne wakacje!

§ 1 Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie we współpracy Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Ciechanowie.
 2. Termin nadsyłania prac upływa 6 sierpnia 2021r. Prace należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@gokgolotczyzna.pl lub dostarczyć osobiście na nośniku pamięci.
 1. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych, w tym na stronie organizatora www.gokgolotczyzna.pl
 2. Jury konkursowe przyznaje jedną nagrodę w każdej kategorii wiekowej.

§ 2 Cele konkursu

 • popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas letnich, aktywnych form wypoczynku,
 • pobudzenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami
 • promocja bezpiecznego zachowania
 • zapobieganie niebezpiecznym i ryzykownym zachowaniom

§ 3 Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sońsk z podziałem na kategorie:
 • kategoria I – uczestnicy w wieku przedszkolnym
 • kategoria II – uczestnicy w wieku szkolnym (7- 10 lat)
 • kategoria III – uczestnicy w wieku szkolnym (11- 18 lat)
 1. Uczestnik konkursu ma za zadanie nagrać krótki spot filmowy, przedstawiający lub omawiający bezpieczne zachowanie podczas wakacyjnych form wypoczynku.

§ 4 Pozostałe ustalenia

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 4. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyny.
 5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych na podstawie art. 6, ust. 1, lit a ) RODO.
 7. Rodzic / opiekun prawny uczestnika składając swój podpis na formularzu zgłoszenia zapewnia, że uczestnik posiada autorskie prawa majątkowe do przekazanej pracy konkursowej i wyraża zgodę na ich nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie przez Organizatora.
 8. Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych i wizerunków indywidualnych uczestników na stronie internetowej GOK w Gołotczyźnie i Gminy Sońsk oraz w prasie lokalnej i innych publikacjach.
 9. W momencie przekazania pracy konkursowej uczestnik przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone co do terytorium i kanału, wykorzystywanie przez niego prac zgłoszonych do konkursu. Uczestnik przenosi je na organizatora na zasadzie wyłączności do opracowanego materiału.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *